723-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์กวนและหมักย่อยเศษอาหารที่มีระบบหมักสร้างเชื้อจุลินทรีย์