983-อนุสิทธิบัตรระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วยการสลับแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าระหว่างพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์และสายส่งของการไฟฟ้า

แอดไลน์