ตอบข้อสงสัย จดแจ้งลิขสิทธิ์คุ้มครองทั่วโลกหรือไม่

กฎหมายลิขสิทธิ์เกิดจากการลงนามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreements on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมลงนามเช่นกัน

กฎหมายลิขสิทธิ์มุ่งคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องยื่นเพื่อจดทะเบียนเพื่อขอรับการคุ้มครองเหมือนกับสิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้า

ดังนั้น แม้ว่างานลิขสิทธิ์จะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติในกฎหมายไทยโดยไม่ต้องจดทะเบียนก่อน แต่หากเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องการใช้บังคับตามกฎหมาย จะต้องดำเนินการ ยื่นจดแจ้ง เพื่อที่จะได้มีหลักฐานการเป็นเจ้าของสิทธิและสามารถใช้บังคับตามกฎหมายได้

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดลิขสิทธิ์สามารถสอบถาม TGC Thailand ได้เลย

แอดไลน์ ตอบข้อสงสัย จดแจ้งลิขสิทธิ์คุ้มครองทั่วโลกหรือไม่