ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้า และ ทะเบียนพาณิชย์ (จดทะเบียนการค้า)

ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้า และ ทะเบียนพาณิชย์ (จดทะเบียนการค้า)

A.ทะเบียนพาณิชย์ (จดทะเบียนการค้า) คือ ชื่อทางการค้า เช่น ไทยเบฟเวอเรจ ยูนิลีเวอร์ เป็นต้น
โดยปกติการจดทะเบียนพาณิชย์ จะใช้กับ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา) เพื่อแสดงถึงแหล่งที่มาของรายได้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการกู้เงิน ขอสินเชื่อ และ การจดทะเบียนพาณิชย์จะต้องยื่นเสียภาษีด้วย

ชื่อทางการค้า ประกอบด้วย

1.1 บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว) มักจะจดเป็นทะเบียนพาณิชย์ เพื่อแสดงแหล่งที่มาของธุรกิจ
1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
1.3 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย
1.4 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด
1.5 บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

ชื่อเครื่องหมายการค้า

B.เครื่องหมายการค้า คือ ชื่อเครื่องหมายการค้า หรือ ยี่ห้อสินค้า เช่น เบียร์ช้าง (เจ้าของไทยเบฟเวอเรจ) บรีส ซันซิล คอลเกต (เจ้าของยูนิลีเวอร์)

อะไรสำคัญที่สุดแล้วต้องจด 2 อย่างหรือไม่

B.เครื่องหมายการค้า สำคัญที่สุดเพราะคุ้มครองการสร้างมูลค่าของสินค้า ถ้ามีการจำหน่ายสินค้ายังไง เครื่องหมายการค้า ต้องยื่นจดทะเบียน สำหรับ  A.ทะเบียนพาณิชย์ (จดทะเบียนการค้า) จะยื่นจดทะเบียนต่อเมื่อต้องการแสดงถึงแหล่งที่มาของรายได้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการกู้เงิน ขอสินเชื่อ และ การจดทะเบียนพาณิชย์จะต้องยื่นเสียภาษีด้วย

ถ้าเคยจดทะเบียนพานิชย์ในนามบุคคลธรรมดาแล้วก็สามารถจดเครื่องหมายการค้าในนามบริษัทได้หากต่อมามีการตั้งบริษัทแล้ว

บางกรณีกฎหมายบังคับให้ทำการจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย  ข้อมูลเพิ่มเติมตามลิ๊งค์ ด้านล่าง

https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=373

 

แอดไลน์ ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้า และ ทะเบียนพาณิชย์ (จดทะเบียนการค้า)