หนังสือ เอกสาร หรือ นิยาย ที่ถูกแปลมาเป็นอีกภาษาหนึ่งมีลิขสิทธิ์ไหม

หนังสือ เอกสาร หรือ นิยาย ที่ถูกแปลมาเป็นอีกภาษาหนึ่งมีลิขสิทธิ์ไหม

หนังสือ เอกสาร หรือ นิยาย ถือว่าเป็นงานวรรณกรรมที่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยอาศัยใช้สติปัญญา ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของนักเขียนย่อมได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายในฐานะงานลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้องจดทะเบียนเพื่อขอรับการคุ้มครอง

เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลง งานอันมีลิขสิทธิ์

ดังนี้ หนังสือ เอกสาร หรือ นิยาย ที่ถูกแปลมาเป็นอีกภาษาหนึ่งถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งผู้แปลต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน หนังสือ เอกสาร หรือ นิยายนั้นก่อนนำไปเผยแพร่

การขออนุญาตอาจจะอยู่ในรูปแบบ

ก.สัญญาเช่าลิขสิทธิ์ โดยมีระยะเวลาที่กำหนดให้เช่าลิขสิทธิ์ และ กำหนด ค่าตอบแทน

ข.สัญญาซื้อลิขสิทธิ์ เป็นการขายงาน หนังสือ เอกสาร หรือ นิยาย ให้แก่ผู้ซื้อแบบเด็ดขาด

กล่าวโดยสรุปคือ หนังสือ เอกสาร หรือ นิยาย ที่ถูกแปลมาเป็นอีกภาษาหนึ่งถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน

แอดไลน์