เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่

เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่

เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนจะไม่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

หลักการคือ บุคคลที่จดทะเบียนก่อนย่อมมีสิทธิดีกว่าบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียน และ สามารถฟ้องร้องบุคคลอื่นตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้

หากไม่จดทะเบียนสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่

ตอบ ใช้ได้ นำไปใช้ในทางการค้าได้ และ ไม่ผิดกฎหมาย เพราะ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องยื่นจดทะเบียนขอความคุ้มครองก่อนถึงจะ นำไปใช้ได้ แต่มีข้อเสียคือจะไม่ได้รับความคุ้มตามกฎหมาย เท่านั้นเอง หากมีบุคคลอื่นนำชื่อเครื่องหมายการค้าไปยื่นจดทะเบียนก่อนเราจะเสียสิทธิในชื่อเครื่องหมายการค้านั้น

คำถามต่อมาคือ หากมีบุคคลอื่นนำชื่อเครื่องหมายการค้าไปยื่นจดทะเบียนแล้ว หลังจากที่เราใช้มาคนแรก เรายังคงใช้ได้ต่อไปหรือไม่

ตอบ ใช้ได้ เพราะการใช้ของเรานั้นดำเนินโดยสุจริตมาตั้งแต่ต้น แต่อาจมีปัญหาเรื่องข้อโต้แย้งเรื่องการใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าทางกฎหมายได้ และ มีผลกระทบถึงความมั่นคงในการใช้ชื่อเครื่องหมายการค้านั้นด้วย

เพราะสิทธิในทางทะเบียนดีกว่าสิทธิแบบไม่มีทะเบียน

ยกเว้นการใช้ชื่อตัว สามารถใช้ได้ด้วยความสุจริต เช่น ซ้ง ชื่อนี้ร้านอาหารจะมีหลายร้าน บางร้านก็จดทะเบียน บางร้านก็ไม่จดทะเบียน แต่ผู้ที่ไม่จดทะเบียนก็ยังคงใช้ได้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 มีสาระสำคัญว่า สิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้น ถ้ามีบุคคลอื่นโต้แย้งก็ดี หรือ บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั้นต้องเสื่อมเสียประโยชน์เพราะการที่มีผู้อื่นมาใช้นามเดียวกันโดยมิได้รับอำนาจให้ใช้ก็ดี บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามจะเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายก็ได้ ถ้าและเป็นที่พึงวิตกว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไป จะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้

แอดไลน์ เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่