คำขอเครื่องหมายการค้าไปที่ยื่นไปแล้วสามารถเพิ่มเติมแก้ไขรายการสินค้า จำพวกสินค้า หรือ เปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

คำขอเครื่องหมายการค้าไปที่ยื่นไปแล้วสามารถเพิ่มเติมแก้ไขรายการสินค้า จำพวกสินค้า หรือ เปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

คำขอเครื่องหมายการค้าไปที่ยื่นไปแล้วการแก้ไขแบ่งเป็น

แก้ไขอะไรที่เป็นสาระสำคัญ–แก้ไขไม่ได้ต้องห้ามเด็ดขาด

แก้ไขอะไรที่ไม่ใช่สาระสำคัญ–แก้ไขได้

แก้ไขที่เป็นสาระสำคัญ มีดังนี้
1.แก้ไขเพิ่มเติมรายการสินค้า เช่น จากเสื้อ เป็น กางเกง ทำไม่ได้เด็ดขาด
2.แก้ไขหรือเพิ่มเติมจำพวกสินค้า เช่น จากจำพวก 24 เป็น จำพวก 25 ทำไม่ได้เด็ดขาด
3.เปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการค้า ทำไม่ได้เด็ดขาด

แก้ไขอะไรที่ไม่ใช่สาระสำคัญ มีดังนี้
1.แก้ไขรายการสินค้าที่ไม่ชัดเจนในความหมายเดิม ทำได้
2.แก้ไขรูปเครื่องหมายการค้าที่ภาพไม่ชัดเจน ทำได้ ถ้าเปลี่ยนแปลงรูปไม่ได้
3.แก้ไขรายละเอียดชื่อเจ้าของที่สะกดผิด ที่อยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำได้
4.ข้อยกเว้นแก้ไขที่เป็นสาระสำคัญ (นายทะเบียนสั่งให้ทำได้ โดยมีจดหมาย)

แอดไลน์ คำขอเครื่องหมายการค้าไปที่ยื่นไปแล้วสามารถเพิ่มเติมแก้ไขรายการสินค้า จำพวกสินค้า หรือ เปลี่ยนแปลงรูปเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่