การตรวจสอบสถานะคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ตรวจสอบจากคำ
https://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q001/index.jsf

ตรวจสอบจากเลขคำขอ
http://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q005/index.jsf

คำอธิบายสถานะคำขอ

1. P = Pending คำขอใหม่ของเครื่องหมายการค้า

2. R = Registered ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว

3. D = Denied จำหน่าย/เพิกถอน เครื่องหมายการค้า

แอดไลน์ การตรวจสอบสถานะคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า