ข้อยกเว้น สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรต้องยื่นจดทะเบียนก่อนจำหน่าย ก่อนขาย ก่อนเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์

*** ข้อความนี้มีลิขสิทธิ์ที่ถูกเขียนขึ้นโดย TGC  เท่านั้น

ข้อยกเว้น สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรต้องยื่นจดทะเบียนก่อนจำหน่าย ก่อนขาย ก่อนเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์

1. ตามมาตรา ๑๙ บุคคลใดแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร ถ้าได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นั้นภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเปิดงานแสดงต่อสาธารณชน ให้ถือว่า ได้ยื่นคำขอนั้นในวันเปิดงานแสดงนั้น

ต้องเป็นหน่วยงานราชการเท่านั้น (เอกชนไม่ได้) และ ต้องดำเนินการภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเปิดงานแสดงต่อสาธารณชน ให้ถือว่า ได้ยื่นคำขอนั้นในวันเปิดงานแสดงนั้น

2.ตามมาตรา ๑๙ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการ ประดิษฐ์ไว้นอกราชอาณาจักร ถ้ายื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นั้นใน ราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็น ครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นคำขอในราชอาณาจักรก็ได้

เป็นการถือสิทธิย้อยหลัง (priority claim) เช่น ยื่นจดทะเบียนที่ประเทศจีนวันที่ 1/12/2001 หากนำมายื่นในประเทศไทยภายใน 12 เดือน เช่นยื่นจดทะเบียนวันที่ 1/11/2002 และร้องขอการถือสิทธิย้อยหลัง (priority claim) ซึ่งวันที่ยื่นจดทะเบียนในประเทศไทยจะย้อนหลังไปคุ้มครองในวันเดียวกับที่ยื่นจดทะเบียนในประเทศจีนคือวันที่ 1/12/2001

3. มาตรา ๕ การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการ กระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ รวมทั้งการแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือ ในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการและการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระทำภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญ

แอดไลน์