ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ต่อมาได้รับจดหมายแจ้งว่าไปละเมิดและขอให้ทำการยกเลิกคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องดำเนินการอย่าง

ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ต่อมาได้รับจดหมายจากบุคคลอื่นแจ้งว่าไปละเมิดและขอให้ทำการยกเลิกคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องดำเนินการอย่าง

ยื่นแบบ ก20. ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะยกเลิกคำขอจดทะเบียนเลขคำขอ….โดยไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป ให้มีผลนับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

แอดไลน์ ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ต่อมาได้รับจดหมายแจ้งว่าไปละเมิดและขอให้ทำการยกเลิกคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องดำเนินการอย่าง