เอกสารนี้มิได้รับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หมายความว่าอย่างไร

เอกสารนี้มิได้รับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หมายความว่าอย่างไร และ ทำไมในหนังสือแสดงการแจ้งผลงานลิขสิทธิ์จะต้องมีคำว่าเอกสารนี้มิได้รับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ ใช้ระบบจดแจ้งแสดงความเป็นเจ้าของ ไม่ได้ใช้ระบบตรวจสอบ เนื่องจากตามกฎหมาย การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๘ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ คือให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น หมายถึงว่าเมื่อสร้างสรรค์แล้วได้เป็นเจ้าของทันที โดยไม่ต้องดำเนินการอะไร

แต่การบังคับใช้ทางกฎหมายและแสดงความเป็นเจ้าของจะต้องมายื่นขอจดแจ้งแสดงความเป็นเจ้าของด้วย และ นำหนังสือแสดงการแจ้งผลงานลิขสิทธิ์ พร้อมหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอย่างอื่นมาประกอบในการดำเนินคดี เช่น หลักฐานการว่าจ้างสำนักพิมพ์ หลักฐานการลงในเอกสารทางวิชาการ หลักฐานการลงใน youtube เป็นต้น

ระบบตรวจสอบคือ ต้องมีการตรวจสอบก่อนถึงจะได้ความเป็นเจ้าของ ระบบนี้ใช้กับเครื่องหมายการค้า เช่น คิดคำว่า โดเรมอน ขึ้นมาแต่ไม่ได้นำมาจดทะเบียนก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ

ระบบจดแจ้งคือ ไม่ต้องมีการตรวจสอบ ระบบนี้ใช้กับลิขสิทธิ์ เช่น วาดภาพโดเรมอนขึ้นมา (ไม่รวมคำว่าโดเรมอน) ไม่ต้องนำมาจดทะเบียนก็ได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทันทีที่สร้างสรรค์ผลงาน การนำมาจดแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานเท่านั้น

แอดไลน์ เอกสารนี้มิได้รับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หมายความว่าอย่างไร