สิทธิบัตรซอฟต์แวร์ (Software Patent) คืออะไร

ซอฟต์แวร์ (Software) คืองานอันมีลิขสิทธิ์ คุ้มครองภาพที่แสดงผล การจัดวาง icon เช่น ระบบซอฟต์แวร์ส่งสินค้าของ Grab  ทุกคนสามารถทำระบบซอฟต์แวร์ส่งสินค้าได้ เช่น  Lineman, Food panda เป็นต้น แต่จะมาใช้ ภาพที่แสดงผล การจัดวาง icon เหมือนกันไม่ได้แบบนี้เรียกว่าคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์

ปัญหาคือเราผูกขาดโมเดลธุรกิจส่งสินค้าไม่ได้ ถ้าต้องการผูกขาดโมเดลธุรกิจส่งสินค้าต้องจดเป็นสิทธิบัตรซอฟต์แวร์ (Software Patent)

สิทธิบัตรซอฟต์แวร์ (Software Patent) คืออะไร

แบบที่ 1  : Software + Hard Ware และเกิดผลทางเทคนิค Technical Effect แบบนี้จดทะเบียนสิทธิบัตรได้

แบบที่ 2 : Software (ไม่มี Hard Ware) ต้องมีลักษณะเป็นขั้นตอนการทำงานของระบบ เช่น ระบบการทำงานของ Software ที่สั่งงานออกมาทางจอแสดงผล และ ไปสั่งให้ คนทำงานอะไรบางอย่าง หรือ ให้คนรับรู้อะไรบางอย่างระหว่างกันและเกิดเป็น transaction ของคน แบบนี้จดทะเบียนสิทธิบัตรได้

แบบที่ 3 : Software (ไม่มี Hard Ware) ต้องมีลักษณะเป็นขั้นตอนการประมวลผล เช่น มีการป้อนข้อมูลที่ 1 2 3 4 เป็นต้น เข้าไป และ Software ประมวลผลออกมาทางจอแสดงผล จนเกิดเป็น transaction แบบนี้จดทะเบียนสิทธิบัตรได้

แต่ทั้ง 3 แบบจะต้องเกิด ผลทางเทคนิค Technical Effect ในลักษณะการทำงานใหม่ที่เป็น invention แบบนี้จดทะเบียนสิทธิบัตรได้

 

แอดไลน์