21
May2023

การลดทอนคุณค่าเครื่องหมายการค้าคืออะไร

การลดทอนคุณค่าเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่สามใช้เครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าในเชิงพาณิชย์ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ซึ่งเป็นอันตรายต่อการรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย “ความเบลอ” และ “ความมัวหมอง” คืออันตรายสองประเภทที่เกิดจากการเจือจางในเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย

“การเบลอ” เกิดขึ้นเมื่อความโดดเด่นของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงได้รับความเสียหายเนื่องจากกลายเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าที่คล้ายกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง เครื่องหมายของบุคคลที่สามทำให้การรับรู้ของผู้บริโภคอ่อนแอลงว่าเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงนั้นเชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการของโจทก์

เมื่อตัดสินใจว่ามีการเจือจางด้วยการเบลอหรือไม่ ต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับความคล้ายคลึง ระดับความโดดเด่นของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง ขอบเขตที่เจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงมีส่วนร่วมในการใช้เครื่องหมายแต่เพียงผู้เดียวในสาระสำคัญ อย่างไร เป็นที่ทราบกันดีว่าเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงคือเจตนาของจำเลยที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง และความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างเครื่องหมายที่ถูกกล่าวหาว่าเจือจางกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

“ความเสื่อมเสีย” เกิดขึ้นเมื่อชื่อเสียงของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงได้รับความเสียหายเนื่องจากการเชื่อมโยงกับเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าที่คล้ายกัน โดยทั่วไปจะใช้เมื่อการใช้เครื่องหมายของจำเลยถือว่าน่ารังเกียจ หรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ด้อยคุณภาพ ตัวอย่างเช่น หากมีคนขายเสื้อยืดที่มีการ์ตูนเหยียดผิวภายใต้เครื่องหมาย “Amazon” การใช้ “Amazon” บนเสื้อยืดเหยียดเชื้อชาติอาจทำให้ชื่อเสียงของ Amazon ผู้ค้าปลีกบนเว็บเสื่อมเสีย

ต้องมีชื่อเสียงแพร่หลาย

เฉพาะเครื่องหมาย “ที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย” เท่านั้นที่ได้รับการคุ้มครองจากการเจือจางเครื่องหมายการค้า

ต้องเป็นการกระทำที่ไม่สุจริต

เฉพาะ”การกระทำที่ไม่สุจริต” เท่านั้นที่ได้รับการคุ้มครองจากการเจือจางเครื่องหมายการค้า

เฉพาะเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงเท่านั้นที่ได้รับการคุ้มครองจากการเจือจาง ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการพิจารณาว่าเครื่องหมายที่เป็นประเด็นมีชื่อเสียงหรือไม่ ได้แก่ ระยะเวลาและการใช้เครื่องหมาย ระยะเวลาและขอบเขตของการโฆษณาเครื่องหมาย พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีการใช้เครื่องหมาย ระดับการรับรู้ของเครื่องหมาย วิธีการจัดจำหน่ายและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ การใช้เครื่องหมายโดยบุคคลที่สาม และระบุว่าเครื่องหมายดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนโดยรัฐบาลหรือไม่ เครื่องหมายที่มีชื่อเสียง ได้แก่ “Kodak” และ “Pepsi”

เจ้าของเครื่องหมายการค้าจำเป็นต้องแสดงความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของเครื่องหมายหรือไม่ เพื่อให้ได้รับการบรรเทาทุกข์ เจ้าของเครื่องหมายไม่จำเป็นต้องแสดงการเจือจางที่แท้จริง เจ้าของเครื่องหมายสามารถแสดงความน่าจะเป็นของการเจือจางได้ ดังนั้น หากคุณได้รับจดหมายหยุดและยุติโดยกล่าวหาว่ากิจกรรมเชิงพาณิชย์ของคุณกำลังทำให้ชื่อเสียงเสื่อมเสีย สิ่งสำคัญคือต้องปรึกษาทนายความด้านเครื่องหมายการค้า แม้ว่าคุณจะแน่ใจว่าไม่มีความเสียหายทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นจริงก็ตาม

การป้องกันต่อการดำเนินการลดสัดส่วน ยังรวมถึงการใช้งานโดยชอบธรรม การใช้เครื่องหมายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ การรายงานข่าวหรือการแสดงความคิดเห็นทุกรูปแบบ และการล้อเลียน เฉพาะในกรณีของความพยายามโดยเจตนาที่จะทำให้เกิดการเจือจางหรือการค้ากับชื่อเสียงเท่านั้นคือความเสียหายที่เป็นตัวเงิน ความเสียหายสามเท่า หรือค่าทนายความที่มี โดยปกติแล้ว การรักษาที่ได้รับในคดีที่ประสบความสำเร็จคือคำสั่งห้ามไม่ให้มีการเจือจางเพิ่มเติม

ตัวอย่างคดีการลดทอนคุณค่าเครื่องหมายการค้า

ปัญหาประเด็นบทกำหนดความรับผิดกรณีลดทอนคุณค่าเครื่องหมายบริการ ตามกฎหมายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ไม่ได้มีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียง ดังนั้นจึงไม่มีบทกำหนดความผิดกรณีการใช้  เครื่องหมายในลักษณะลดทอนคุณค่า อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จะไม่มีความคุ้มครองดังกล่าว แต่การที่เครื่องหมายบริการที่ไม่ได้จดทะเบียนก็ยังสามารถได้รับความคุ้มครองจากประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 เรื่องการลวงขาย ตามมาตรา 271 โดย เป็นการขายของโดยหลอกผู้อื่นให้เชื่อว่าเป็นการบริการของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้น และมาตรา 272 โดยเป็นการนำเครื่องหมายของผู้อื่นมาใช้กับสินค้าของตนเพื่อประชาชนหลงเชื่อ

นอกจากความคุ้มครองจาประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 แล้ว เครื่องหมายบริการที่ไม่ได้จดทะเบียนยังได้รับความคุ้มครองในฐานะ ที่เป็น “นามอันชอบที่จะใช้ได้” ตามมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชข์ พ.ศ. 2333   เมื่อมีการกล่าวต่อเครื่องหมายดังกล่าวในลักษณะลดทอนคุณค่า ย่อมถือเป็นการละเมิดสิทธิทางกฎหมาย ตามมาตรา 420 หรือประกอบมาตรา 423 หากเป็นกรณีการละเมิดโดยการไขข่าวแพร่หลายข้อความอันเป็นเท็จและเครื่องหมายดังกล่าวได้ถูกใช้เป็นชื่อสกุล หรือชื่อที่สื่อถึงตัวเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นเอง  ซึ่งการกล่าวต่อเครื่องหมายในลักษณะลดทอนคุณค่านั้นเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ค่อนข้างยาก เพราะ ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ ตลอดจนไม่สามารถคาดเดาความเสียหายอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

ตัวอย่างคำพิพากษาการลดทอนคุณค่าเครื่องหมายการค้า

บ.สตาร์บัคส์ ยังได้ยื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ในคดีอาญา หมายเลขดำที่ อ.4019/2556 ข้อหาเลียนเครื่องหมายการค้า พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ม.109, 110 ขอศาลให้สั่งห้ามไม่ให้จำเลยกระทำการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและการบริการของโจทก์ต่อไป ให้ยุติการเลียนและยุติจำหน่ายสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าที่เลียน ให้ริบสินค้าที่เลียนและให้ทำลายสินค้าดังกล่าว โดยให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ให้ร่วมกันชำระเงินจำนวน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ร่วมกันใช้ค่าเสียหายในอัตราเดือนละ 30,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะยุติการละเมิด และให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแก่โจทก์

ส่วนจำเลยที่ 1 และ 2 ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีกาแฟและชาเป็นส่วนผสม โดยมีรถเข็นจำหน่ายอยู่บริเวณหน้าบ้านพระอาทิตย์ โดยทำเครื่องหมาย “สตาร์บัง” มีเจตนาเลียนแบบเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า “สตาร์บัคส์”

การกระทำของจำเลยนับเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตและไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ จำเลยทั้งสองจึงต้องมีหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายต่อโจทก์ในชั้นนี้ จากการละเมิดเลียนแบบเครื่องหมายการค้า และค่าใช้จ่ายในการบังคับสิทธิในเครื่องหมายการค้า เพียง 300,000 บาท และขอเรียกค่าเสียหายจากจำเลยอีกเป็นรายเดือนๆ ละ 30,000 บาท นับแต่วันที่ฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยทั้งสองจะเลิกใช้เครื่องหมายที่พิพาท

ทั้งนี้หากใครมีความสงสัยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ ทั้งทางช่องทางไลน์และโทรศัพท์กับเรา TGC Thailand ได้ ซึ่งเป็นช่องทางที่ทั้งง่ายและสะดวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอดไลน์