20
May2023

Cybersquatting เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ

Cybersquatting เกิดขึ้นเมื่อมีคนลงทะเบียน ขาย หรือใช้ชื่อโดเมนที่รวมเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบริษัทที่มีอยู่ โดยมักจะตั้งใจขายชื่อโดเมนให้กับเจ้าของเครื่องหมายเพื่อหากำไร รวมถึงเมื่อมีคนจดทะเบียน ขาย หรือใช้ชื่อโดเมนเพื่อหากำไรจากค่าความนิยมของเครื่องหมายการค้า

มีสองวิธีในการขอรับการเยียวยาทางกฎหมายต่อผู้บุกรุกทางอินเทอร์เน็ต: การฟ้องร้องภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สามารถทำได้

ฟ้องตาม พระราชบัญญัติ. คุ้มครองผู้บริโภค. พ.ศ. ๒๕๒๒
หากคุณเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า คุณสามารถฟ้องร้องภายใต้พระราชบัญญัติเพื่อขอคำสั่งศาลให้โอนชื่อโดเมนกลับมาให้คุณ โดยทั่วไปแล้ว การฟ้องร้องอาจมีราคาแพงมากและใช้เวลานาน อย่างไรก็ตาม คุณอาจได้รับความเสียหายตามกฎหมายต่อชื่อโดเมน ในบางกรณี คุณสามารถยื่นฟ้องชื่อโดเมนเอง แทนที่จะฟ้องบุคคลหรือธุรกิจ

ความเสียหายตามกฎหมายสามารถพิสูจน์ได้ต่อชื่อโดเมนที่จดทะเบียนโดยไม่สุจริตภายใต้พระราชบัญญัติ. คุ้มครองผู้บริโภค. พ.ศ. ๒๕๒๒

ในคดีความ คุณจะต้องพิสูจน์ว่าผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมนมีเจตนาที่ไม่สุจริตในการแสวงหาผลกำไรจากเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะเฉพาะเมื่อผู้บุกรุกทางไซเบอร์ที่ถูกกล่าวหาจดทะเบียนชื่อโดเมน ชื่อโดเมนนั้นเหมือนกันหรือสร้างความสับสน คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของคุณ และกฎหมายเครื่องหมายการค้านั้นคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของคุณ ไม่เพียงแต่จะต้องโดดเด่นเท่านั้น แต่คุณต้องเป็นคนแรกที่ใช้มันด้วย

พระราชบัญญัตินี้ไม่ได้ห้ามการใช้ชื่อโดเมนโดยชอบธรรมของผู้ลงทะเบียน หรือการใช้งานใดๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยการแก้ไขครั้งแรก การป้องกันที่ประสบความสำเร็จโดยทั่วไปคือผู้บุกรุกทางไซเบอร์ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่สุจริตในการจดทะเบียนชื่อโดเมนเพื่อขายให้กับเจ้าของเครื่องหมายเพื่อผลกำไร และมีเหตุผลอื่นในการจดทะเบียน

อะไรถือเป็นความเชื่อที่ไม่ดี? พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค. พ.ศ. ๒๕๒๒ ศาลจะพิจารณาปัจจัยเหล่านี้เพื่อตัดสินว่ามีความไม่สุจริตหรือไม่:

1.ผู้บุกรุกทางไซเบอร์ที่ถูกกล่าวหามีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในชื่อโดเมนหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นชื่อทางกฎหมายหรือชื่อเล่นของผู้บุกรุกทางไซเบอร์ที่ถูกกล่าวหา;

2.ผู้บุกรุกทางไซเบอร์ที่ถูกกล่าวหาก่อนหน้านี้ใช้โดเมนโดยสุจริตเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีการใช้เครื่องหมายในเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์หรือโดยชอบธรรมโดยใช้ชื่อโดเมนหรือไม่

3.เจตนาของผู้บุกรุกทางไซเบอร์ที่ถูกกล่าวหาคือเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของผู้บริโภคไปยังไซต์ที่อาจเป็นอันตรายต่อความปรารถนาดีของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าหรือเพื่อเจือจาง และ ทำให้เสื่อมเสียในเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าผู้บุกรุกทางไซเบอร์ที่ถูกกล่าวหาจะเสนอขายชื่อโดเมนให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยไม่ใช้ชื่อหรือตั้งใจที่จะใช้ชื่อนั้นเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยสุจริต หรือมีรูปแบบการดำเนินการดังกล่าวมาก่อนหรือไม่

4.ผู้บุกรุกทางไซเบอร์ที่ถูกกล่าวหาจงใจให้ข้อมูลติดต่อที่เข้าใจผิดในการจดทะเบียนชื่อโดเมนหรือมีรูปแบบก่อนหน้านี้ในการทำเช่นนั้นหรือไม่ และ การรักษาและไม่ใช้ชื่อโดเมนหลายชื่อที่เหมือนกันหรือคล้ายกันจนสับสนกับเครื่องหมายเฉพาะหรือเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง โดยไม่คำนึงถึงสินค้าหรือบริการ

ภายใต้ พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค. พ.ศ. ๒๕๒๒ คุณต้องระบุว่าชื่อโดเมนนั้นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่คุณมีสิทธิ์อย่างสับสน เจ้าของชื่อโดเมนไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในชื่อโดเมน และชื่อโดเมนได้รับการจดทะเบียนและกำลังถูกใช้ใน ศรัทธาที่ไม่ดี หากคุณสร้างองค์ประกอบเหล่านี้ได้ ชื่อโดเมนจะถูกยกเลิกหรือโอนกลับให้คุณ

ทั้งนี้หากใครมีความสงสัยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ ทั้งทางช่องทางไลน์และโทรศัพท์กับเรา TGC Thailand ได้ ซึ่งเป็นช่องทางที่ทั้งง่ายและสะดวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอดไลน์