Author: TGC Thailand

POSTS BY : TGC Thailand
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยใช้ธงชาติไทยหรือสีแถบของธงชาติไทย
คำพิพากษาเกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์รูป อักษร หรือเครื่องหมายอื่นใดลงบนผืนธง
Read More
การระงับหรือหยุดรอการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชั่วคราว
การระงับหรือหยุดรอการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชั่วคราว เกิดขึ้นได้ดังนี้
Read More
สัญญาแฟรนไชส์และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า/บริการ
แฟรนไชส์ หมายความว่า การประกอบธุรกิจที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า แฟรนไชส์ซอร์
Read More
รูปแบบของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
รูปแบบของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
Read More
การวางแผนการจดสิทธิบัตร
การพัฒนาสินค้าก็จะต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้สิ่งที่มีอยู่แล้วก่อนที่จะทำการพัฒนาสินค้ามิฉะนั้นจะเป็นการคิดค้นและพัฒนาซ้ำกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว ดังนั้น
Read More
เทคนิคการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
เทคนิคการจดทะเบียนเครื่องหมายค้าการค้าในประเทศไทย มีดังนี้
Read More
กระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นเพื่อหากำไร : กระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นเพื่อการค้า
ตาม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6380/2553 โจทก์ฟ้องว่า จำเลยนำเพลงที่บันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย
Read More
ระเบียบเรื่องการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ป้องกันการแอบอ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยไม่สุจริต
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2547
Read More
Recent Post
Categories
แอดไลน์